การระดมความคิดเห็นเรื่องความสำเร็จ ความท้าทายในอนาคต จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาของสถาบันวิจัยประชากรฯ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้สดแด่ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 พร้อมร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ และเป็นข้อมูลสำหรับผู้อำนวยการสถาบันฯ ท่านใหม่ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>