การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมด้วย ศ. แคธลีน ฟอร์ด และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของโครงการวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับ ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ในโอกาสมาเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ