การย้ายถิ่นกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิงนโยบาย

สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย หัวหน้าโครงการการย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ และคณะ จัดสัมมนาเรื่อง “การย้ายถิ่นกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิงนโยบาย” (Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เป็นผู้นำเสนอมุมมองประเด็นการศึกษาวิจัย และให้ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการสัมมนาประเด็นดังกล่าว ณ โรงแรม Murcure & Ibis Bangkok Siam