การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565” ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านภายในอาคาร โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการเข้าร่วม 4 ฐาน ได้แก่ 1. แสงสุดท้าย 2. การเกิดเพลิงในครัวเรือน (ไฟ K) 3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4. มือลั่น โดยทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล