การประชุม The 3rd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Developments (ICOPH-TCD 2020)

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Applying Mixed Methodoly to Study Maternal and Child Health in Coastal Area” ในการประชุม The 3rd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Developments (ICOPH-TCD 2020) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 จัดโดย Faculty of Public Health – Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia