การประชุม Thai Migrant Workers in South Korea

รศ.ดร.สุดารัตน์  มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Thai Migrant Workers in South Korea  ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561