การประชุม IASSCS ครั้งที่ 10 ณ ประเทศไอร์แลนด์

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Sexuality Transition in Thailand” ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เสนอเรื่อง “Emotions, Sexual Transgressions and Identity Politics in the Early 21st Century Thailand” และ น.ส.กุลภา วจนสาระ เสนอเรื่อง Abortion Stigma and its Associated Sin: Barriers to Accessing Safe Abortion Services in Thailand ในการประชุมThe X IASSCS Conference: Literacies and sexualities in cultural, fictional, real, and virtual worlds: past, present future perfect? ประเทศไอร์แลนด์