การประชุม “EURA-NET 3rd Project Meeting”

สถาบันฯ  จัดการประชุม “EURA-NET 3rd Project Meeting” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People” (EURA-NET) โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นจากมหาวิทยาลัยใน 11 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ยูเครน ตุรกี จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะและผลกระทบทางนโยบาย ประเด็นการย้ายถิ่นชั่วคราวระหว่างประชากรของประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>