การประชุม AAS-in-Asia 2019 Conference “Asia In Motion: “Asia on the Rise?”

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ นางสาวนงนุช ใจชื่น นักศึกษาสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) และ Antonius Maria Indrianto  นักศึกษาสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานในการประชุม AAS-in-Asia 2019 Conference “Asia In Motion: “Asia on the Rise?” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

  • ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ นำเสนอเรื่อง Legal Pluralism and Violence against Women: A Case of Malay-Muslim and Hmong Women in Thailand
  • รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ นำเสนอเรื่อง Precarious Conditioning: Thai Migrant Workers in South

Korea

  • นางสาวนงนุช ใจชื่น นำเสนอเรื่อง Commandement: Tactics in How the Royal Thai Government Combats Illegal Fishing and LabourTrafficking
  • Antonius Maria Indrianto นำเสนอเรื่อง Indonesian Civil Society Organizations (CSOs) mobilization for legal changes on the protection migrant workers and their families