การประชุม 1st IOC Preparatory Meeting for 28th International Union for the Scientific Study of Population conference (IUSSP)

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและได้รับเกียรติเป็นกรรมการในการประชุม  1st IOC Preparatory Meeting for 28th International Union for the Scientific Study of Population conference (IUSSP) เพื่อทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การอบรม และการวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคต ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้