การประชุม เรื่อง “Older People in Ageing Societies: Burden or Resource”

รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ เป็นวิทยากรเรื่อง 'The ageing of the agricultural workforce in Thailand – a case study' ในการประชุมหัวข้อ  “Older People in Ageing Societies: Burden or Resource” จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557 จัดโดย HelpAge International  โดยได้รับการสนับสนุนจาก European Union (EU) and the United Nations Population Fund (UNFPA). มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 29 ประเทศ กว่า 200 คน ทั้งภาคประชาสังคม รัฐบาล นักวิชาการองค์การระหว่างประเทศ ผู้ให้ทุนและภาคธุรกิจ