การประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ASEAN +3 : Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation)โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอ "สถานการณ์การผู้สูงอายุในประเทศไทย" และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ร่วมเป็นเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>