การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการเก็บข้อมูลผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และคณะ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการเก็บข้อมูลผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยมี นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเสนอที่มาโครงการศึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลผู้มีความหลากหลายทางเพศ นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเสนอแนวคิด คำนิยาม การจัดจำแนก และรูปแบบคำถามสำหรับการเก็บข้อมูล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>