การประชุมเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะผู้บริหารสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขยายเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ