การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน รุ่นที่ 1”

นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน รุ่นที่ 1” จัดโดย กรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค