การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ นายปัญญา ชูเลิศ นายอับดุล อุ่นอำไพ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Anthony Okely จากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการปฏิบัติการทำความเข้าใจแนวทางการทำงาน แบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล รวมถึง การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนให้แก่นักวิจัยโครงการ และพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ “โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้มีชุดความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ และเครื่องมือด้านการวัดและติดตามผลเชิงพฤติกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ และขยายเครือข่ายทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ Prof. Anthony Okely ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ Expanding the Collaboration Opportunities: Faculty of the Arts, Social Sciences and Humanities University of Wollongong X Institute for Population and Social Research Mahidol University ภายใต้ กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร โดยมี รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ และในโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และแปลภาษาตลอดงานโดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom