การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ THAI-ACP

นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำกรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ THAI-ACP โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการ THAI-ACP สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101)  ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา