การประชุมหารือกรอบเนื้อหารายงานสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอข้อมูลการสำรวจด้านกิจกรรมทางกาย ในการประชุมหารือกรอบเนื้อหารายงานสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดโดย กลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา กองโรคไม่ติดต่อ เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกายในช่วงโควิด-19 เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม >>