การประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ

สถาบันฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ Family comes first: หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560 และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมนี้ ในงานประชุมฯ ดังกล่าว คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี