การประชุมวิชาการ “ศตวรรษิกชนแห่งชาติ”

ศูนย์ศตวรรษิกชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) และ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) จัดการประชุมวิชาการ “ศตวรรษิกชนแห่งชาติ”  ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรก…ที่มีการริเริ่มประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับศตวรรษิกชนในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายนำเรื่อง “ศตวรรษิกชนไทย” โดย ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศตวรรษิกชน และที่ปรึกษาของสถาบันฯ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการจัดนิทรรศการแม่ร้อยปี และมีการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ จากนักวิชาการ และนักวิจัยที่สนใจเรื่องศตวรรษิกชน  ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>