การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “Mahidol Migration Center (MMC)” ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “Mahidol Migration Center (MMC)” ครั้งที่ 3  เรื่อง “Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities” " ร่วมจัดโดยโครงการ "ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล” (Mahidol Migration Center: MMC)" สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ The International Rescue Committee (IRC) และร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิรักษ์ไทย และ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล