การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัย

รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในประเด็นเศรษฐกิจ (Economic Aspect)  และ อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล ร่วมเป็นวิทยากรในประเด็นสังคม (Social Impact) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัย ภายใต้หัวข้อ “Impact of COVID-19 on ASEAN Ageing Society” จัดโดย ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ