การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสาม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Social protection coverage of vulnerable group after post-pandemic” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสาม “ACAI International conference on Geriatric Medicine and Gerontology” Theme: “Towards Post-COVID Recovery for ageing and innovations” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI) และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข