การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Population Changes and Policy Response in East Asia

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Policy Responses to Rapid Population Ageing in Thailand” ภายใต้การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Population Changes and Policy Response in East Asia ซึ่งจัดโดย Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง KIHASA YouTube ที่ https://youtu.be/RaOAEf-M1Sc?t=2967

#IPSR #KIHASA