การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557” เรื่อง  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม  (Birth and Security in Population and Society)  ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3  โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

Download: บทความ และวีดีโอ

ชมภาพบรรยากาศภายในงานประชุม