การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใน ม.มหิดล ระหว่างวันที่ 8- 9 กันยายน 2563

ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย ศ.นพ.อร่าม โรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมการเสวนาหัวข้อ “มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ : ประเด็นท้าทาย” ดำเนินการโดย อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>