การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ประชากรและสังคม 2559”

สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ประชากรและสังคม 2559” เรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.มหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ ในงานมีโหมโรงนำประเด็น “Migration Talk” โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>