การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558” เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and Social Diversity in Thailand 2015) ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพทั้งหมด >>