การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561

สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักประชากรไทย กล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังปาฐกถาหัวข้อ “สังคมวิทยา-ประชากรในละครไทย” โดย อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาส และเสวนาวิชาการหัวข้อ “มองคุณภาพชีวิตประชากรไทย จากปัจจุบันสู่อนาคต” โดย 1) ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย เลขานุการและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ 2) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3) ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการด้านประชากรศาสตร์จำนวนมาก ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>