การประชุมวิชาการประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 (The 13th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences – IGSCPP) ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการแบบผสมผสานสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการจัดงานครั้งแรกแบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิต และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรลสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Impact of COVID-19 for Public Health Education in CLMV โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปีนี้ นักศึกษาของสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 9 คน ดังนี้

Oral Presentation (การนำเสนอด้วยวาจา)

  1. Purwo Setiyo Nugroho – Overweight Risk Factors among Adolescents in Indonesia
  2. Ratu Matahari – Sexual And Reproductive Health Needs of Adolescents: A Case Study at Senior High School 2 Bantul, Yogyakarta-Indonesia
  3. Naphat Krutthai – Gender Identity, Sexual Orientation, and Pattern of Sexual Behaviors of LGBTIQAN+ in Thailand
  4. Achmad Fauzan Maulana – Factor Associated with Reproductive Health Agency Among Indonesian Young Women Aged 15-24
  5. Pan Nu Zaw – Gender-based Violence Awareness and Access to Social, Legal, and Health Services among Women in Eastern Myanmar during the Military Coup
  6. Yar Zar Tun – Husbands’ Characteristics and the Unmet Needs for Family Planning among Married Women in Myanmar
  7. Sushobhan Bhandari – LGBTQ+ Healthcare Access in Nepal During the COVID19 Pandemic

Poster Presentation (การนำเสนอด้วยโปสเตอร์)

  1. Gamuchirai Natasha Munjoma – Factors Associated with Comprehensive Knowledge of HIV among Adolescents Aged 15-19 in Zimbabwe
  2. Tian Yingguihang – Demographic Changes and Economic Growth: Empirical Evidence from Macau

นอกจากนี้ อาจารย์ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะต่างๆ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ (Chairperson) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ (Chairperson) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ (Co-Chairperson) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (Committee) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ (Committee) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด (Committee) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (Poster committees) และ อาจารย์ ดร.Dyah Anantalia Widyastari (Poster committees)

ในงานประชุมวิชาการประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 (The 13th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences – IGSCPP) นักศึกษาของสถาบันฯ Tian Yingguihang หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลการนำเสนอเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) เรื่อง Demographic Changes and Economic Growth: Empirical Evidence from Macau