การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2562

สมาคมนักประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อุปนายกสมาคมนักประชากรไทย กล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ “นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยในยุคดิจิทัล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และเสวนาวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมกับประชากรสามวัยในยุคดิจิทัล” โดย ทีมผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการครั้งนี้  ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ ผศ.ดร.ศุกทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ โดยมี นักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมนำเสนอบทความ ดังนี้ 1. นายคมกฤช ตะเพียนทอง เสนอบทความ “คุณภาพชีวิตประชากร” เรื่อง การศึกษาทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อคนรักเพศเดียวกันและความหลากหลาย ทางเพศ 2. น.ส.ณัฐพร นิลวัตถา เสนอบทความ “ผู้สูงอายุ” เรื่อง การได้รับบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในยุคดิจิทัล

ชมภาพทั้งหมด >>