การประชุมวิชาการด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC – Mahidol Migration Center) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ” การประชุมครั้งนี้ จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยแผนงานประชากรข้ามชาติ (Migrant Health)  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย (WHO-RTG Country Cooperation Strategy: CCS) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติ ในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญต่อทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประชากรข้ามชาติในระดับประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล และคณะ นำเสนอเรื่อง เด็กข้ามชาติกับการมี หลักประกันทางสุขภาพ : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  2. น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล นำเสนอเรื่อง การเข้าถึงอนามัยแม่และเด็กของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
  3. รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ และคณะ นำเสนอเรื่อง The Health Service Experiences of Older Myanmar Migrants Workers in Thailand
  4. Hnin Oo Mon นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอเรื่อง Different Ethnic Groups Health Seeking Behavior and Accessibility to Health Services Care of Migrants from Myanmar in Thailand
  5. อ.ดร.สพญ. สรัญญา สุจริตพงศ์ ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะ นำเสนอเรื่อง Birth registration: A tool improving maternal and child health of migrants in Thailand