การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Regional Consultation to Develop Strategic Framework on Social Determinants of Health Actions in South-East Asia (2023-2030)] ร่วมกับผู้แทนประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดโดย องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565