การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ปี 2564-2568

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ปี 2564-2568 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) และ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพทั้งหมด >>