การประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่าง TRIS Corporation กับสถาบันฯ

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ  Head of TRIS  Academy of Management และคณะ ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่าง TRIS Corporation กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

ชมภาพทั้งหมด >>