การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในความร่วมมือการสำรวจความสุขของบุคลากรสังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคุณพจนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตะเวนชายแดน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะนักวิจัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในความร่วมมือการสำรวจความสุขของบุคลากรสังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

See more pictures >>