การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

รศ.ดร.อารี จำปากลาย น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล และ น.ส.กาญจนา เทียนลาย อาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 โดยรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 1) การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 2) การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ โดย ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 3) โครงการต่างๆ ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>