การประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13 และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The Landscape of Thai Demographic Change and its Probable Repercussions” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่