การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565

อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “จิตวิทยาโรงเรียน: ทางออกการจัดการศึกษาในยุค Disruption” ณ โรงแรมใบหยกสกาย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาให้สนองความต้องการพัฒนาประเทศ ในการนี้ อ.ดร.ณปภัช ได้สะท้อนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากโครงการวิจัย Strengthening Systems to Deliver Effective Multi-Tiered Mental Health Services for Children and Adolescents สนับสนุนทุนวิจัยโดย UNICEF