การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเสวนาวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หัวข้อ "Global Risks and Roles of Social Sciences" (GRS) พบกับปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสถาบันการศึกษาบทความเสี่ยงของยุคแห่งการปรับตัว” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/kusocialsciences/videos/487227462370391/