การบรรยายหัวข้อ “โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2558″

สถาบันฯ ร่วมกับโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชี้แนะโจทย์วิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ทั่วประเทศ รวมทั้ง สร้างความเข้าใจในประเด็นหัวข้ออันจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ