การนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 การนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยอาจารย์และนักวิจัยสถาบันฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการ “การต่อยอดการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมวิจัย 5 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ นายอภิชาติ แสงสว่าง นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสมปรารถนา นามขาน

2) โครงการ “สมาร์ทมหิดล สมารท์ฟาร์มเมอร์ สมาร์ทกาญจนบุรี: โมเดลไทรโยคแห่งความสุข” โดย นางวรรณี หุตะแพทย์  หัวหน้าโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

โดยนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพทั้งหมด >>