การนำเสนอและหารือแนวทางการขยายผลเชิงนโยบายโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย นายปัญญา ชูเลิศ, นายอภิชาติ แสงสว่าง, นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย, นางสาวนฤมล เหมะธุลิน และนายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ ได้หารือแนวทางการขยายผลเชิงนโยบายโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการมีกิจกรรมทางกาย “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school” ต่อท่านดวงใจ ถวิลไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 2 พร้อมกับท่านธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทีมศึกษานิเทศก์ฯ สพป.ขอนแก่น เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในสังกัด จำนวน 35 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น: Active school” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ที่ได้มาร่วมถ่ายทอดบทเรียนจากการดำเนินงานโรงเรียนฉลาดเล่นให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนภายใต้สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้มีการกำหนดรายละเอียดของแผนการทำงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้