การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564” เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล