การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันที่ 24 และ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันฯ ต้อนรับ รศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ (วิทยาลัยนานาชาติ) ในฐานะประธาน และ ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ (สถาบันโภชนาการ) กรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (MU AUN-QA ASSESSMENT 3.0) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบออนไลน์ ดำเนินการโดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล