การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยในวันแรก สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และในวันที่สอง สถาบันฯ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>