การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ 2.0

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดี​ฝ่ายการศึกษา​ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล แบบ 2.0 (MU AUN-QA Assessment 2.0) ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

See more pictures >>