การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ นักวิจัยหลัก โครงการ “การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยภาคเครือข่าย 31 มหาวิทยาลัย จำนวน 246 คน ได้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ม
หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เทคนิค และทักษะและทักษะการสร้างเสริมความสุขในการทำงาน

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรม

พบกับการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรสุขภาวะ” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการ 2. “กินดี มีสุข” โดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 3. “ออกกำลังกายอย่างไร ให้เกิดสุข” โดย คุณธัญวรัตน์ สุเมธิวิทย์ Trainer 4. “การนำข้อมูล HAPPINOMETER ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำการประกันคุณภาพสนับสนุนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” โดย อ.สายพิณ วิไลรัตน์ (อดีต) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 5. “ความสำคัญของการใช้ข้อมูล “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดย รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 6. “HAPPINOMETER กับแผนปฏิบัติการสร้างสุข” โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 7. “การพัฒนาสติในองค์กร” โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด 8. “การนำเสนอผลด้วยเทคนิค Digital Literacy” โดย นายนิราวุฒิ สกุลแก้ว ครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์ 9. “การนำเสนอแผนปฎิบัติการสร้างสุข” โดย ผู้แทนจาก 5 ภาคี เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กล่าวปิดการอบรม โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การอบรมเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งผลผลิตที่สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ คือ การสร้างเสริมความรู้และทักษะบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนนักสร้างสุของค์กร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน พิธีกรตลอดงาน โดย นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ และ นางสาวปรียา พลอยระย้า

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.505599961364085