การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมรับฟังการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ นำเสนอภาพรวมในการจัดทำข้อตกลงฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประขากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา