การจัดตั้งสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสถาบันฯ ในวาระเรื่อง “การจัดตั้งสภาอาจารย์ระดับส่วนงาน” เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกระบวนการในการดำเนินการจัดตั้งสภาอาจารย์ประจำส่วนงาน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ดูภาพทั้งหมด >>